Nyhedsbreve

Fastholde eller rekruttere medlemmer – hvad kan bedst betale sig for en forening?


Ved Temamødet den 23. november diskuterer vi, om tiden og teknologien moden til, at vi tør slippe medlemmerne ‘fri’ , og regne med, at de kommer tilbage mere eller mindre af sig selv? Og dermed ikke bruge så mange ressourcer på fastholdelse.


Livslange medlemskaber – kan de betale sig?

Et medlems livslange, engagerede medlemskab af en forening kommer ikke af sig selv. Det er hårdt arbejde for organisationen vedvarende have tæt kontakt, stærke relationer og optimale tilbud til alle medlemmer. Er det besværet værd? Er det stadigt sådan, at det er lettere/billige at fastholde end at rekruttere nye medlemmer?

Det spørgsmål bliver jeg ofte stillet, når jeg hjælper foreninger med strategisk udvikling. Med moderne teknologi og dataopsamling er det måske bedre for medlem og organisation at satse på rekruttering.

Temagruppens møde den 23. november

Den gode medlemsrejse – hvad er det? Hvordan opbygger en klassisk topmoderne medlemsorganisation sådan en ? Det diskuterer Temagruppe om udvikling onsdag den 23. november kl. 13-16.30 i Vartov, København. Der er plads til flere. Læs om tilmelding her.

Nils Holm Jørgensen, innovationsdirektør i fagforeningen IDA indleder mødet. Nils fortæller om, hvordan fagforeningen IDA arbejder målrettet med at skabe tilfredse/loyale medlemmer ved netop at opdele medlemskabet i bidder, flere små medlemsrejser, og vi debatterer bl.a.:

 • om man kan tale om bare én medlemsrejse, eller om medlemmet i virkeligheden gennemgår flere vidt forskellige rejser?
 • om vi tør tro på at medlemmerne bliver eller/og kommer tilbage, hvis vi ikke vi satser så hård på fastholdelse? Tidligere hed det sig, at det er lettere (billigere) at fastholde end at rekruttere medlemmer, men gælder den læresætning stadigt?
 • om kontingentet bør have en fast størrelse, uanset hvor meget medlemmet trækker på organisationen? Eller kan kontingentet kan lægge sig op ad medlemmets forbrug, så medlemmerne kun betaler for det, de bruger?


Lidt mere om emnet

Organisationens opbygning og styring af den rette kontakt, relation og det rette tilbud til hvert eneste medlem af organisationen og endda på det rigtige tidspunkt, bliver en mere og mere en kompleks og ressourcekrævende opgave, idet

 • Hvordan kan medlemsorganisationen ramme plet og opfylde det enkelte medlems behov for hjælp og service faktisk FØR medlemmet faktisk selv kender dette behov? 
 • Hvordan kan organisationen sikre at medlemmet får en mindeværdig, positiv oplevelse ud af interaktionen med organisationen? Loyale medlemmer opstår kun, når medlemmet oplever ægte interesse, tætte relationer, engagement og  en acceptabel pris. 
 • Hvordan kan organisationen screene medlemmerne for deres behov, for den type, som det enkelte medlem er – nogle medlemmer er tilfredse, hvis organisationen blot kæmper den politiske sag, andre bruger aktivt organisationens øvrige medlemstilbud. Andre igen vil kun betale for det, de bruger og ikke for det politiske arbejde, osv. Tilmed flytter medlemmernes behov sig og tilmed er medlemmernes udtrykte behov ikke altid i overensstemmelse med det, de i virkeligheden bruger og vil betale for.
 • Hvilke kanaler skal vi bruge? Medlemmer bruger alle digitale kanaler. Og har det fysiske møde stadigt sin berettigelse og til hvad?
 • Hvad må medlemskabet koste? Skal det hele være et fast årligt kontingent, eller kan vi erstatte det af en fleksibel ordning, hvor abonnementet udvikler sig i takt med medlemmets forbrug?

Livslange medlemskaber kommer ikke af sig selv.

Vil du deltage i mødet?

Mødet er onsdag den 23. november kl. 13 – ca. 16.30 i Vartov, Farvergade 27 opgang G, 1463 København K. Du er velkommen, hvis du har ansvaret for udvikling i din medlemsorganisation – læs om pris for at deltage mm. her. Ring gerne til Helle Staberg 61307051, eller skriv på mail helle@staberg-rm.dk.

Frivillige bestyrelser tør! 7 kendetegn på godt bestyrelsesarbejde i frivillige bestyrelser

Nyhedsbrev juli 2022

Samarbejde, mod og struktur på arbejdsform kendetegner bestyrelser , som ofte er fritvalgte, ulønnede og har meget begrænset tid til rådighed. Frivillige bestyrelser tør tale om det, der driver værket i et godt samarbejde.

Som rådgiver for foreninger har jeg fulgt arbejdet i mange frivillige bestyrelser. Det er slående, at de fleste bestyrelser er meget observante på at prioritere og at give rum til at tale om det, der betyder noget for et godt samarbejde og tryghed i en bestyrelse. 

Her er 7 vigtige kendetegn på det gode bestyrelsesarbejde i frivillige bestyrelser:

 1. De prioriterer teamets opgaver. Bestyrelsen ser sig selv som et team med ansvar på et politisk, strategisk niveau. Den har listet de vigtigste opgaver på bestyrelsesniveau. Med udgangspunkt i strategien lister og prioriterer bestyrelsen få, men vigtige opgaver i året der kommer. Fordeling og samarbejde med sekretariatet er aftalt på forhånd. Prioriteringen af opgaver sker ud fra effekt ift medlemmer og ressourcer til rådighed. 
 2. De fordeler opgaverne. Lysten driver værket. Bestyrelserne har fordelt opgaverne på bestyrelsens medlemmer.  Alle har en konkret opgave, som de selv har valgt ud fra egne evner og tid til rådighed. Måske er formanden med på sidelinjen, måske er der to eller flere på opgaven, måske ikke. Det er ikke kun formanden, som går i byen på bestyrelsens vegne.
 3. De klæder bestyrelsesmedlemmerne på. Bestyrelsen afsætter og bruger tid på sammen at diskutere de prioriterede opgaver.  Hvad vil blive bedre for foreningen/medlemmerne, når opgaven lykkes, hvem er interessenterne, hvor er de største hurdler, osv. Bestyrelsen er enige om, hvad der skal ske og hvorfor. Formanden stiller sig evt. til rådighed som sparringspartner.
 4. De vurderer bestyrelsens kompetencer. Samlet set kan en bestyrelse normalt nå hele vejen rundt med evner og kvalifikationer til det, bestyrelsen gerne vil. Bestyrelsen i mange frivillige giver plads til en debat om, hvad bestyrelsen bør være bedre til. Alle i en frivillig bestyrelse har noget, de gerne vil være styrke. Det kan være at vurdere økonomien, tænke strategisk/politisk, at prioritere, at stille sig op på en talerstol, at bruge SoMe, osv. Der er plads til at dem der vil, kan øve sig, og lære nyt.
 5. De tør drøfte motivation. Drøftelsen af kompetencer kan ikke stå alene. Det skal være sjovt at være med. Derfor tager bestyrelsen samtidigt en åben snak rundt om bestyrelsesbordet om, hvad der motiverer den enkelte til at bidrage i teamet. Det kan være grænseoverskridende. Bløde emner, som åbenhed, opmærksomhed, opbakning, at lytte, mm. kommer frem. Runden giver et uvurderligt grundlag for både formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer til at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde.
 6. De tager snakken hvert år. Bestyrelsen sætter tid af, fx. en halv dag om året, til at drøfte opgaver, kompetencer og motivation. Der sker som regel i forlængelse af bestyrelsens arbejde med ajourføring af foreningens strategi, og når de har sagt velkommen til de nyvalgte. Medlemmernes tid til bestyrelsesarbejdet er næsten altid flaskehalsen i en frivillig bestyrelse. Tid kan skaffes ved at have et godt årshjul, en præcis forretningsorden og god struktur på møder og kommunikation. 
 7. De evaluerer sig selv. Slutteligt husker bestyrelsen at evaluerer sig selv. Var det de vigtigste opgaver, bestyrelsen prioriterede, blev de løst tilfredsstillende, fik hvert bestyrelsesmedlem mulighed for at arbejde med det, de brændte for, osv. I første omgang er det kun bestyrelsesmedlemmerne, som vurderer sig selv, altså en selvevaluering, med eller uden et elektronisk spørgeskema, og som regel efterfulgt af en BUS (Udviklingssamtale mellem formand og bestyrelsesmedlem).

Mine refleksioner

Mod og samarbejde
Ord som synlighed, nytænkning og involvering går igen i moderne foreningers ambitioner. Det bliver i den grad bemærket, hvis en bestyrelse selv udlever ambitionerne. Og det kan kun ske ved også at bruge tid på at være tilstede hos samarbejdspartnere, ved medlemsarrangementer mm. En bestyrelse har et stort ansvar som den øverste ledelse. Meget kan uddelegeres til sekretariatet, men bestemt ikke det hele. Alt tager tid,dså mod til at prioritere og evne til samarbejde er utroligt vigtigt. 

Uddelegering
Det er ikke nok kun at deltage i bestyrelsesmøderne, og lade  formanden tegne foreningen i råd og nævn, hos medlemmer mm. Min erfaring er at det ikke altid behøver at være formanden, der møder op hos kommunalpolitikere. En formand kan knække nakken på alle de møder, som fer relevante for foreningen. Bestyrelsen udgør en hel palet af kompetente folk, der gerne vil bidrage.

Afpasse arbejdsformen
En frivillig bestyrelse er valgt af medlemmerne som deres ypperste repræsentanter. De valgte repræsenterer ikke et bestemt bagland med særinteresser, – de er frit valgt, og er som sådan helt fritaget for at ‘spekulere i egen vinding’. De kan tænke og forfølge  medlemmernes sag. Måske er det derfor, at de tør åbne og tydelige om, hvad der skal til, for at de vil bruge fritid på arbejdet. Det kan og bør arbejdsformen afstemmes efter.

Husk opbakningen
Jeg oplever, at mange bestyrelsesmedlemmer gerne vil mere end blot at deltage i bestyrelsesmøderne.
Bare de bliver bakket op af den øvrige bestyrelse, klædt på til opgaven og føler at de har tiden. 


Foreninger er klar til fornyelsen – også den digitale

Nyhedsbrev maj 2020.

Syv ud af ti foreninger er blevet mere villige til at prøve nyt under Corona-krisen. Det viser en undersøgelse foretaget af STABERG relations, der også viser, at antallet af virtuelle samværsformer er steget stærkt.

I undersøgelsen svarer direktører i større danske foreninger på, hvordan deres forening tackler krisen, hvordan de har taget virtuelle mødeformer til sig – og hvordan de tager ved lære af den fremover.

Læs resultaterne af STABERG relations undersøgelse, som er gennemført i uge 19, 2020. 86 ud af 315 direktører (27%) i større danske foreninger med eget sekretariat svarede på spørgeundersøgelsen.

Se her 

 

Inspiration og ny viden til medlemsorganisationer

Inspiration, videndeling og debat om foreningens nødvendige udvikling er overskrifterne i Temagrupper for medlemsorganisationer 2020.

Hvis du er folkevalgt formand/næstformand eller chef for udvikling i en fagforening, NGO, brancheorganisation eller lign., så er det ny, du skal holde dig til.

 

 

 

Hvornår bør bestyrelsen være ‘inde over’? – nyhedsbrev november 2019

Jeg får ofter spørgsmålet om, hvornår en bestyrelse bør have opmærksomhed på en sag, og hvornår den er for ‘lille’ til at høre til bestyrelsens bord. Der er (desværre) ikke en klar grænse. Det afhænger af situationen. Men her er 7 tommelfingerregler om, hvornår en beslutning bør tages af den øverste ledelse, nemlig bestyrelsen. Reglerne stammer fra artiklen ‘Distinguishing Governance from Management, Barry S. Bader, Great Boards 2008, vol 3’. Det er den bedste artikel, jeg har kunne finde om emnet. Læs mere her….

Få nu taget den demokratiske debat – i tide og uden snævre rammer – nyhedsbrev oktober 2019

‘Der er ikke tid nok til den demokratiske debat’. Sådan lyder det fra flere og flere foreningsbestyrelser. Emnet blev drøftet af  i ‘Temagruppe for Formænd’ ved mødet i april. Læs mere her….

Buttom-line i bestyrelsesarbejdet – nyhedsbrev februar 2019

’Bottom-line er, at ledelse og governance i bestyrelsesarbejdet skal tages meget alvorligt. Det er ikke en undskyldning, at vi er folkevalgte’. Sådan siger næstformand, Michael Budolfsen, Finansforbundet. ´I Finansforbundet har vi derfor udviklet vores eget regelsæt for god ledelse. Det gælder for hele den folkevalgte organisation og involverer også de menige medlemmer´, fortsætter han.
.
Michael Budolfsen er indleder ved Formandsgruppens møde den 4. april 2019. Mødets tema er ’Topledelse – teamarbejde i bestyrelse og med medlemmer’. Mødet handler om, hvordan bestyrelsen  bedst arbejder som et team, der bl.a. også formår at involvere og engagere medlemmer.

Tre-delt minikursus for folkevalgte

Læs mere om bestyrelsens arbejde som et team, der skasikre helheden og give plads til særinteresser her.

 

Forretningsordenen – bestyrelsens guide – nyhedsbrev januar 2019

Bestyrelsens forretningsorden er en uundværlig guide til god ledelse, hvis den indeholder et afsnit om det ’bløde’.  Alt det, der har med samarbejde og god opførsel at gøre. Alt det som hindrer bestyrelsen i sammen at gå efter bolden, hvis ikke det fungerer. Drøft i bestyrelsen svaret på to simple spørgsmål.

Jeg oplever, at afsnittet mangler i nogle foreningers forretningsorden. Det er ærgerligt, for netop i foreninger, som ofte er præget af frivilligt/ulønnet bestyrelsesarbejde, betyder et godt samarbejde og fællesskab alt.

Læs mere her

Væk med handlingsplanerne – nyhedsbrev december 2018

Hvor handlingsplaner tidligere udgjorde ledelsens rettesnor, har foreningens grundlæggende værdisæt nu taget over. Med værdisættet i den ene hånd og få strategiske ledestjerner i den anden hånd er foreningens folkevalgte, frivillige og medarbejdere godt rustet til selv at navigere i en turbulent tid.

Læs mere her Væk med handlingsplanerne

 

Er foreningen stadigt relevant? – nyhedsbrev juni 2018.

Foreningers største udfordring er at bevare relevans. At medlemmerne fortsat oplever en yderst relevant nytte af foreningen. Det viser en rundspørge blandt interesseorganisationer i 2017. Måske har det altid været sådan, men udfordringen tager til i disse år, hvor ‘tidens ånd’ er mere flygtig og digitaliseringen presser på.

Grib chancen nu for en fremadrettet handling, ligesom flere andre organisationer gør. Fx HK, DGI, Cyklistforbundet og FDM. Grib også chancen for at deltage i tre aktuelle temaer og metoder til at sikre at foreningen stadigt er relevant for medlemmer og samfund. Læs her.

Er den klassiske foreningsstruktur på retur? – nyhedsbrev april 2018.

Er den klassiske foreningsstruktur død? Medlemmers lyst til at engagere sig i den folkevalgte ledelse af foreninger ændrer sig. Det er svært at få sat skub i det naturlige – og nødvendige generationsskifte!

Flere foreninger afprøver nye strukturer, og nøgleordene er fleksibilitet, åbenhed og selvbestemmelse. Se her

Kun ét tilbud til medlemmerne? – nyhedsbrev januar 2018.

Fra at tilbyde medlemmerne stort set alt, hvad de ønsker sig, til kun at have fokus på de politiske resultater. Denne transformation har De Samvirkende Købmænd (DSK) gennemført. Modigt og med succes. DSK’s adm. dir. John Wagner fortæller den 6. marts om, hvorfor, hvad og hvordan de har gennemført denne hårde prioritering.
Et modigt spring, med stor betydning for medlemmernes daglige virke, –  og en oplagt mulighed for at være skarp, kompetent og synlig på medlemmernes vegne.

Læs mere her

 

Bestyrelser bør have fokus på eget bidrag – nyhedsbrev december 2017.

Flere og flere bestyrelser i interesseorganisationer sætter fokus på, hvad bestyrelsen selv kan gøre for at øge sit bidrag ved at være en aktiv medspiller.  De udarbejder sammen med direktionen et solidt grundlag for den demokratisk opbyggede forening, det repræsentative demokrati. Om bestyrelsens virke og fornyelse og et godt  Kodeks for bestyrelsen. Årsagen er den komplekse virkelighed og ønsket om at agere professionelt som ledelse.

Læs mere her.

Bestyrelsens kompetencer og selvevaluering – nyhedsbrev september 2017

En bestyrelse bør med mellemrum analysere egne kompetencer – set i forhold til fremtidens krav. Bestyrelsen er et team og summen og den rette brug af bestyrelsens kompetencer er afgørende for en kompetent ledelse af foreningen.

Det er mit indtryk, at flere og flere bestyrelser tør. De bruger tid på at analysere og vurdere, om de har kompetencerne til at træffe de rette beslutninger og til at give direktionen det med- og modspil, som den har krav på. Det tager tid, og det kræver en modig formand og en kompetent bestyrelse, som er sit ansvar bevidst. Det er ikke en enkel opgave i en folkevalgt bestyrelse, evt. med mange engagerede og dygtige frivillige.

Den komplekse virkelighed stiller krav til fremtidens medlemsorganisationer og en bestyrelse skal have fokus på hvilke kompetencer, fremtiden kræver. Kompetencerne bør afspejle medlemmernes interesser, krav og behov for udvikling, og de skal kunne håndtere, at samfundet også blander sig og stiller krav. Og formanden har en særlig rolle ….. læs mere om hvordan bestyrelser gør her.

 Folkemøde 2017: SoMe i interesseorganisationer – nyhedsbrev juni 2017.

De sociale medier er et eminent værktøj til sammenhængskraft. Ved siden af det fysiske møde. Det viste debatten ved Folkemødet 2017 om Digitalisering – medlemsorganisationernes største dilemmaer?

Med fire topledere fra succesfulde medlemsorganisationer i spidsen debatterede deltagerne, hvordan digitaliseringen kan udnyttes i medlemsorganisationer og hvilke dilemmaer, der opstår, specielt når det fysiske møde træder i baggrunden.

Der var en mangfoldig idéliste at hente. SoMe er kommet for at blive og bliver brugt målrettet til at sikre sammenhængskraft og demokrati. Men kan det fysiske møde undværes?

Staberg relations 3
Charlotte B Thomassen

Katja Holm

Anders Buhelt
mettewithhagensen

 

 Kan vi springe medlemmerne over? – nyhedsbrev april 2017. 

Strategiarbejde kan virke uoverkommeligt. Specielt i medlemsorganisationer, hvor mange skal høres. Jeg møder ofte spørgsmålet, om vi kan gøre processen enklere, kortere, undlade noget eller gøre dele af den smartere. Strategiarbejdet kommer normalt oven i den daglige drift.
Kan vi fx undvære medlemmernes input i processen? Det er tidskrævende, og måske kan vi ikke leve op til det, de ønsker. Bestyrelsen kan varetage medlemmernes interesser? Sådan lyder spørgsmålet.

Kan vi, tør vi det?

Det korte svar er nej. Vi går glip af for meget. Men med enkle metoder kan vi gøre det hurtigt. En grundig planlægning og brug af få, men effektive redskaber. Gør vi det, kan vi spare tid, når strategien skal ud at virke.

Grundig planlægning

Den klassiske model for strategiudvikling med fire faser er vist i figuren herunder. Modellen er et godt udgangspunkt for planlægningen af en skræddersyet proces. Planlæg nøje de fire faser, fase for fase. Hvor er medlemmernes bidrag vigtigst, og hvilke spørgsmål skal vi stille? Hold fast i planen.

Medlemmerne i første fase – dernæst co-creation i en blandet kreds!

Det er i fase 1, at processen har brug for medlemmernes input om tilfredshed og loyalitet.Læs her.

 

Kan en forening disruptes – drøft dilemmaerne først. Nyhedsbrev marts 2017.

‘Disruption’ er et buzzword  bl.a. i erhvervslivet. Kan en forening også disruptes? Ja, sandsynligvis, men det er vigtigt, at foreningens bestyrelse og medlemmer på forhånd forholder sig til ‘disruption’ og de demokratiske dilemmaer, som vil opstå.

Disruption i medlemsorganisationer

Hvad er disruption?

Disruption betyder afbrydelse, forstyrrelse eller sammenbrud. Typisk forårsaget af nye muligheder, som følger af nye teknologiske landvindinger. En forandring, som kræver nye tænkemåder, ny kultur og nye politikker – det kan være en hård nød at knække for demokratisk opbyggede foreninger.

Demokratiske værdier sikrer foreningens overlevelse

Forstyrrelsen er særlig stor netop i foreninger. Foreninger har medlemmer, ikke ‘bare’ kunder. Foreninger tænker sammenhængskraft, ikke kun bundlinie…. læs mere her Staberg Nyhedsbrev 11 Disruption endelig

  

 

Engagement sælger – bruger I det fuldt ud? Nyhedsbrev november 2016.

Salg af medlemskaber er en kompliceret opgave. Engagerede folkevalgte og ansatte har alt andet lige de bedste forudsætninger for at gøre potentielle medlemmer interesserede.  Hjælp dem med ‘ salgstalen’ , gør det let at komme i gang. Salg og rekruttering bør være en naturlig del af folkevalgtes og ansattes opgave.

Figur værdiskabelse

Udfordringerne

Et medlemskab er ikke blot et produkt men en hel løsning på et problem. Det er sat sammen af elementer, som medlemmet over tid har behov for i forskellige doser. Derfor er det en krævende opgave at være sælger af medlemskaber. Det konkluderede Temagruppe for medlemschefer efter en debat om, hvad der virker i salgsarbejdet, læs mere her.  STABERG Nyhedsbrev 9 uge 43 2016 – Engagement sælger – endelig

 

Forening med succes? Hør hvordan de andre gør, og vær med til at debattere fredag den 17. juni ved Folkemødet. Nyhedsbrev juni 2016.

Det hele medlemskab 4x4

Form. Annette Nordstrøm, GL deltager og hun siger: ’Jeg glæder mig mest til at få gode ideer fra andre. Og til at blive udfordret, på det vi gør i GL. Det har altid optaget mig, hvad der virkeligt virker overfor medlemmerne’, fortsætter hun.

Adm. dir. Kim Høeg, Hjerteforeningen deltager er også, og han fortsætter: ’Det bliver rigtigt spændende at høre andre medlemsorganisationers kommentarer  og flere ideer til alt det nye, vi har sat i gang i Hjerteforeningen.

Begge er indledere ved  STABERG’s debat om ’Forening med succes – hvad virker og hvad virker ikke i foreningsarbejdet’. Ud over de to nævnte deltager formand Thomas Ehlers, FADL og foreningsdirektør Benedikte Kaalund, COOP. Fire meget forskellige medlemsorganisationer. Fire meget forskellige perspektiver og indgange til ’Det hele medlemskab – det hele menneske’ – noget til medlemmets hjerne, hjerte og fødder. Fire meget forskellige indledere og ikke mindst udfordrere.

Debatten forgår fredag den 17. juni kl. 8.45 i mødeteltet, F18, Sverigesvej, Allinge. Læs mere her

Om ‘ Det hele medlemskab – det hele menneske’ – teorierne er bl.a. baseret på disse artikler, læs her.


Kommer I nok ud til medlemmerne? Nyhedsbrev marts 2016.

Et det medlemmerne, der skal komme til jer? Eller er det jer i foreningen, der skal komme til medlemmerne? Svaret burde være ja til begge spørgsmål. Men mange foreninger oplever, at medlemmerne ikke kommer til foreningen. De bliver væk, kan selv eller vælger måske konkurrenten.

Aktører - omdømme - synlighed

Er det så jer, der kommer til medlemmerne? Spørger vi medlemmerne, siger de nej. Det viser de medlemsundersøgelser, jeg har set i nyere tid. Samstemmende peger undersøgelserne på, at det vil betale sig at arbejde målrettet med to vigtige parametre: synlighed og omdømme. Uanset om det er fagforeninger, brancheorganisationer eller andre interesseorganisationer.

Hvis bjerget ikke kommer til Mohammed, så må Mohammed komme til bjerget.

Jeg arbejder med flere foreninger, som har valgt aktivt at tage udfordringen med omdømme og synlighed op, læs om initiativerne her.. Ud til medlemmer?

 

Kan vi ’kuppe’ en strukturændring igennem? Nyhedsbrev november 2015.

Det spørgsmål fik jeg igen forleden dag, og det lød:

‘Kan vi gennemføre en hurtigere beslutningsproces? Vi overvejer at ændre den folkevalgte struktur. Behøver vi at involvere hele organisationen, drøfte udfordringerne med medlemmerne, høre deres forslag til, hvad der skal til, for at komme videre? Kan vi ikke nøjes med – sammen med direktionen – at skitsere en effektiv struktur, som bestyrelsen kan nikke til og lægge frem til beslutning på generalforsamlingen? Hurtigt, billigt og effektivt?’

Godt spørgsmål! Men anbefalingen er et NEJ

Læse hvorfor her…..‘Kuppe bestyrelsen?’