Nyhedsbreve

Frivillige bestyrelser overrasker

Nyhedsbrev december 2021

Nogle frivillige foreningsbestyrelser er overraskende synlige og effektive. Det er bestyrelser, som målrettet har arbejdet med at forenkle arbejdsformen, og dermed give plads til åbne temadebatter og til arbejde som motiverer den enkelte. det viser evalueringer af bestyrelsesarbejde.

Motivation og fordeling af arbejdet?

Bestyrelsernes betragter sig som et team. Teamet har sammen ansvaret for at lede foreningen. Bestyrelser bruger møder som beslutningsforum. Arbejdet mellem møderne påhviler normalt formanden for bestyrelsen. Resten af bestyrelsen er primært eller kun aktive i arbejdet omkring møderne.

I virkeligheden er det arbejdet med selve sagen, som bestyrelsesmedlemmer brænder for. At være med til at lægge linjerne og beslutte fokus, at være aktiv i det politiske liv omkring foreningen, i råd og nævn, mm., deltage i møder med medlemmer samt muligheden for at dygtiggøre sig, som gør det attraktivt at stille op til valg til en bestyrelse.

Det viser de mange bestyrelsesevalueringer, som jeg efterhånden har gennemført. For nogle er disse aktiviteter enkle og lige til at gå til, for andre kræver det ændringer i adfærd, støtte og lyst til at øve sig.

Hvordan tid til også det mest interessante? ?

Tre faktorer i bestyrelsesarbejdet gør den store forskel. For det første struktur på arbejdsformen, for det andet prioritering af tid til at tale om samarbejde, kompetencer og motivation i bestyrelsen og for det tredie at evaluere arbejdet.

  1. Arbejdsformen

Struktur på arbejdsform

Opgaver til alle

Derfor taler bestyrelserne hvert år strategien godt igennem, udpeger og prioriterer de opgaver, som ligger på bestyrelsens bord. i Det kan være opgaver, som er rækker ud til det omgivende samfund eller opgaver som involverer medlemmerne, mm.

Formand er sparingspartner

Alt efter hver enkelt bestyrelsesmedlems tid og ønsker fordeler de opgaverne. Erfarne bestyrelsesmedlemmer har de nyvalgte medlemmer med som føl. Opgaverne er klare og mandatet er drøftet i og givet fra bestyrelsen. Formanden fungerer som leder og sparringspartner for teamet. Ingen usikkerheder og altid hjælp og sparring at hente.

Arbejde mellem møderne

Et ansvarligt bestyrelsesmedlem kan nøjes med at deltage og være aktiv ved møderne. Men når det handler om at bidrage til foreningens synlighed og sammenhængskraft med medlemmer og samfund, så er aktivitet mellem møderne for hele bestyrelsen en nødvendighed. Formanden er teamleder og hovedtalsmand og har rigeligt med de mødeforberedende aktiviteter. Vedkommende bliver let en flaskehals.

Det tager tid og fritid at sidde i en bestyrelse, men jo mere struktur på møderne desto mere tid til det interessante arbejde mellem møderne. Det arbejde, som bestyrelsesmedlemmerne brænder for og stillede op til valg for at varetage.

2. Kompetencer og motivation

Det kan lyde afskrækkende i en frivillig organisation at drøfte en bestyrelses kompetencer. Men det virker, specielt hvis det er den samlede palet af kompetencer, som er i fokus, ikke bare det enkelte bestyrelsesmedlems. Samtalen om hvilke kompetencer, organisationens strategi efterspørger, bør være et naturligt element i bestyrelsens årshjul.

Drøftelsen af kompetencer kan ikke stå alene. Lige så vigtig er snakken om mere bløde områder, om hvad der motiverer, om tillid, loyalitet mm. Gode scorer her er også en forudsætning for en engageret bestyrelse.

Det moderne medlem, som overvejer at stille op til valg, vil være tiltrukket af mulighed for at udvikle sine kompetencer indenfor bestyrelsesarbejde.

Forretningsorden og årshjul

En bestyrelses forretningsorden beskriver hvordan, bestyrelsen skal og vil arbejde.  Det er relativt enkelt at supplere med målsætninger for arbejdsform. Hvad er opgaverne i det kommende år, hvor meget tid vil vi bruge, hvordan vil vi sikre tid til arbejdet, også mellem møderne. Og drøftelsen af kompetencer og motivation er et naturligt element deri.

3. Evaluering

Hvert år eller hvert andet år, evaluerer bestyrelsen, om de når de mål, de har sat sig mht. til opgaver, tidsforbrug, sparringspartnerfunktionen mm. Bestyrelser bliver hurtigt vant til at evaluere sig selv, og både formand og det enkelte bestyrelsesmedlem har god gavn af den efterfølgende fortrolige samtale. Det er en selvevaluering, medlemmernes evaluering får de helt automatisk ved generalforsamlingen.

Halvdagsseminar

Det er bløde emner, som bør være en del af årshjulet. De tager tid, fx  et halvdags bestyrelsesseminar efter generalforsamlingen. Allerbedst i forlængelse af bestyrelsens årlige debat om organisationen strategi og arbejdsplan. Og allerbedst på grundlag af en faktuel evaluering af bestyrelsesarbejdet i året eller de sidste år, der gik.

Tid til frivilligt arbejde

Bestyrelsen er et team. Alle har ansvar for at bestyrelsen bidrager, ikke kun formanden. De fire emner giver bestyrelsens medlemmer et rigtigt godt kendskab til, hvad der forventes af en bestyrelse. Tiden er givet godt ud, mange tidskrævende misforståelser og usikkerheder er ryddet af vejen på forhånd. Bestyrelsen kan bruge sin tid på de andre vigtige opgaver, som bidrager til organisationens ambitiøse mål.

Foreninger er klar til fornyelsen – også den digitale

Nyhedsbrev maj 2020.

Syv ud af ti foreninger er blevet mere villige til at prøve nyt under Corona-krisen. Det viser en undersøgelse foretaget af STABERG relations, der også viser, at antallet af virtuelle samværsformer er steget stærkt.

I undersøgelsen svarer direktører i større danske foreninger på, hvordan deres forening tackler krisen, hvordan de har taget virtuelle mødeformer til sig – og hvordan de tager ved lære af den fremover.

Læs resultaterne af STABERG relations undersøgelse, som er gennemført i uge 19, 2020. 86 ud af 315 direktører (27%) i større danske foreninger med eget sekretariat svarede på spørgeundersøgelsen.

Se her 

 

Inspiration og ny viden til medlemsorganisationer

Inspiration, videndeling og debat om foreningens nødvendige udvikling er overskrifterne i Temagrupper for medlemsorganisationer 2020.

Hvis du er folkevalgt formand/næstformand eller chef for udvikling i en fagforening, NGO, brancheorganisation eller lign., så er det ny, du skal holde dig til.

 

 

 

Hvornår bør bestyrelsen være ‘inde over’? – nyhedsbrev november 2019

Jeg får ofter spørgsmålet om, hvornår en bestyrelse bør have opmærksomhed på en sag, og hvornår den er for ‘lille’ til at høre til bestyrelsens bord. Der er (desværre) ikke en klar grænse. Det afhænger af situationen. Men her er 7 tommelfingerregler om, hvornår en beslutning bør tages af den øverste ledelse, nemlig bestyrelsen. Reglerne stammer fra artiklen ‘Distinguishing Governance from Management, Barry S. Bader, Great Boards 2008, vol 3’. Det er den bedste artikel, jeg har kunne finde om emnet. Læs mere her….

Få nu taget den demokratiske debat – i tide og uden snævre rammer – nyhedsbrev oktober 2019

‘Der er ikke tid nok til den demokratiske debat’. Sådan lyder det fra flere og flere foreningsbestyrelser. Emnet blev drøftet af  i ‘Temagruppe for Formænd’ ved mødet i april. Læs mere her….

Buttom-line i bestyrelsesarbejdet – nyhedsbrev februar 2019

’Bottom-line er, at ledelse og governance i bestyrelsesarbejdet skal tages meget alvorligt. Det er ikke en undskyldning, at vi er folkevalgte’. Sådan siger næstformand, Michael Budolfsen, Finansforbundet. ´I Finansforbundet har vi derfor udviklet vores eget regelsæt for god ledelse. Det gælder for hele den folkevalgte organisation og involverer også de menige medlemmer´, fortsætter han.
.
Michael Budolfsen er indleder ved Formandsgruppens møde den 4. april 2019. Mødets tema er ’Topledelse – teamarbejde i bestyrelse og med medlemmer’. Mødet handler om, hvordan bestyrelsen  bedst arbejder som et team, der bl.a. også formår at involvere og engagere medlemmer.

Tre-delt minikursus for folkevalgte

Læs mere om bestyrelsens arbejde som et team, der skasikre helheden og give plads til særinteresser her.

 

Forretningsordenen – bestyrelsens guide – nyhedsbrev januar 2019

Bestyrelsens forretningsorden er en uundværlig guide til god ledelse, hvis den indeholder et afsnit om det ’bløde’.  Alt det, der har med samarbejde og god opførsel at gøre. Alt det som hindrer bestyrelsen i sammen at gå efter bolden, hvis ikke det fungerer. Drøft i bestyrelsen svaret på to simple spørgsmål.

Jeg oplever, at afsnittet mangler i nogle foreningers forretningsorden. Det er ærgerligt, for netop i foreninger, som ofte er præget af frivilligt/ulønnet bestyrelsesarbejde, betyder et godt samarbejde og fællesskab alt.

Læs mere her

Væk med handlingsplanerne – nyhedsbrev december 2018

Hvor handlingsplaner tidligere udgjorde ledelsens rettesnor, har foreningens grundlæggende værdisæt nu taget over. Med værdisættet i den ene hånd og få strategiske ledestjerner i den anden hånd er foreningens folkevalgte, frivillige og medarbejdere godt rustet til selv at navigere i en turbulent tid.

Læs mere her Væk med handlingsplanerne

 

Er foreningen stadigt relevant? – nyhedsbrev juni 2018.

Foreningers største udfordring er at bevare relevans. At medlemmerne fortsat oplever en yderst relevant nytte af foreningen. Det viser en rundspørge blandt interesseorganisationer i 2017. Måske har det altid været sådan, men udfordringen tager til i disse år, hvor ‘tidens ånd’ er mere flygtig og digitaliseringen presser på.

Grib chancen nu for en fremadrettet handling, ligesom flere andre organisationer gør. Fx HK, DGI, Cyklistforbundet og FDM. Grib også chancen for at deltage i tre aktuelle temaer og metoder til at sikre at foreningen stadigt er relevant for medlemmer og samfund. Læs her.

Er den klassiske foreningsstruktur på retur? – nyhedsbrev april 2018.

Er den klassiske foreningsstruktur død? Medlemmers lyst til at engagere sig i den folkevalgte ledelse af foreninger ændrer sig. Det er svært at få sat skub i det naturlige – og nødvendige generationsskifte!

Flere foreninger afprøver nye strukturer, og nøgleordene er fleksibilitet, åbenhed og selvbestemmelse. Se her

Kun ét tilbud til medlemmerne? – nyhedsbrev januar 2018.

Fra at tilbyde medlemmerne stort set alt, hvad de ønsker sig, til kun at have fokus på de politiske resultater. Denne transformation har De Samvirkende Købmænd (DSK) gennemført. Modigt og med succes. DSK’s adm. dir. John Wagner fortæller den 6. marts om, hvorfor, hvad og hvordan de har gennemført denne hårde prioritering.
Et modigt spring, med stor betydning for medlemmernes daglige virke, –  og en oplagt mulighed for at være skarp, kompetent og synlig på medlemmernes vegne.

Læs mere her

 

Bestyrelser bør have fokus på eget bidrag – nyhedsbrev december 2017.

Flere og flere bestyrelser i interesseorganisationer sætter fokus på, hvad bestyrelsen selv kan gøre for at øge sit bidrag ved at være en aktiv medspiller.  De udarbejder sammen med direktionen et solidt grundlag for den demokratisk opbyggede forening, det repræsentative demokrati. Om bestyrelsens virke og fornyelse og et godt  Kodeks for bestyrelsen. Årsagen er den komplekse virkelighed og ønsket om at agere professionelt som ledelse.

Læs mere her.

Bestyrelsens kompetencer og selvevaluering – nyhedsbrev september 2017

En bestyrelse bør med mellemrum analysere egne kompetencer – set i forhold til fremtidens krav. Bestyrelsen er et team og summen og den rette brug af bestyrelsens kompetencer er afgørende for en kompetent ledelse af foreningen.

Det er mit indtryk, at flere og flere bestyrelser tør. De bruger tid på at analysere og vurdere, om de har kompetencerne til at træffe de rette beslutninger og til at give direktionen det med- og modspil, som den har krav på. Det tager tid, og det kræver en modig formand og en kompetent bestyrelse, som er sit ansvar bevidst. Det er ikke en enkel opgave i en folkevalgt bestyrelse, evt. med mange engagerede og dygtige frivillige.

Den komplekse virkelighed stiller krav til fremtidens medlemsorganisationer og en bestyrelse skal have fokus på hvilke kompetencer, fremtiden kræver. Kompetencerne bør afspejle medlemmernes interesser, krav og behov for udvikling, og de skal kunne håndtere, at samfundet også blander sig og stiller krav. Og formanden har en særlig rolle ….. læs mere om hvordan bestyrelser gør her.

 Folkemøde 2017: SoMe i interesseorganisationer – nyhedsbrev juni 2017.

De sociale medier er et eminent værktøj til sammenhængskraft. Ved siden af det fysiske møde. Det viste debatten ved Folkemødet 2017 om Digitalisering – medlemsorganisationernes største dilemmaer?

Med fire topledere fra succesfulde medlemsorganisationer i spidsen debatterede deltagerne, hvordan digitaliseringen kan udnyttes i medlemsorganisationer og hvilke dilemmaer, der opstår, specielt når det fysiske møde træder i baggrunden.

Der var en mangfoldig idéliste at hente. SoMe er kommet for at blive og bliver brugt målrettet til at sikre sammenhængskraft og demokrati. Men kan det fysiske møde undværes?

Staberg relations 3
Charlotte B Thomassen

Katja Holm

Anders Buhelt
mettewithhagensen

 

 Kan vi springe medlemmerne over? – nyhedsbrev april 2017. 

Strategiarbejde kan virke uoverkommeligt. Specielt i medlemsorganisationer, hvor mange skal høres. Jeg møder ofte spørgsmålet, om vi kan gøre processen enklere, kortere, undlade noget eller gøre dele af den smartere. Strategiarbejdet kommer normalt oven i den daglige drift.
Kan vi fx undvære medlemmernes input i processen? Det er tidskrævende, og måske kan vi ikke leve op til det, de ønsker. Bestyrelsen kan varetage medlemmernes interesser? Sådan lyder spørgsmålet.

Kan vi, tør vi det?

Det korte svar er nej. Vi går glip af for meget. Men med enkle metoder kan vi gøre det hurtigt. En grundig planlægning og brug af få, men effektive redskaber. Gør vi det, kan vi spare tid, når strategien skal ud at virke.

Grundig planlægning

Den klassiske model for strategiudvikling med fire faser er vist i figuren herunder. Modellen er et godt udgangspunkt for planlægningen af en skræddersyet proces. Planlæg nøje de fire faser, fase for fase. Hvor er medlemmernes bidrag vigtigst, og hvilke spørgsmål skal vi stille? Hold fast i planen.

Medlemmerne i første fase – dernæst co-creation i en blandet kreds!

Det er i fase 1, at processen har brug for medlemmernes input om tilfredshed og loyalitet.Læs her.

 

Kan en forening disruptes – drøft dilemmaerne først. Nyhedsbrev marts 2017.

‘Disruption’ er et buzzword  bl.a. i erhvervslivet. Kan en forening også disruptes? Ja, sandsynligvis, men det er vigtigt, at foreningens bestyrelse og medlemmer på forhånd forholder sig til ‘disruption’ og de demokratiske dilemmaer, som vil opstå.

Disruption i medlemsorganisationer

Hvad er disruption?

Disruption betyder afbrydelse, forstyrrelse eller sammenbrud. Typisk forårsaget af nye muligheder, som følger af nye teknologiske landvindinger. En forandring, som kræver nye tænkemåder, ny kultur og nye politikker – det kan være en hård nød at knække for demokratisk opbyggede foreninger.

Demokratiske værdier sikrer foreningens overlevelse

Forstyrrelsen er særlig stor netop i foreninger. Foreninger har medlemmer, ikke ‘bare’ kunder. Foreninger tænker sammenhængskraft, ikke kun bundlinie…. læs mere her Staberg Nyhedsbrev 11 Disruption endelig

  

 

Engagement sælger – bruger I det fuldt ud? Nyhedsbrev november 2016.

Salg af medlemskaber er en kompliceret opgave. Engagerede folkevalgte og ansatte har alt andet lige de bedste forudsætninger for at gøre potentielle medlemmer interesserede.  Hjælp dem med ‘ salgstalen’ , gør det let at komme i gang. Salg og rekruttering bør være en naturlig del af folkevalgtes og ansattes opgave.

Figur værdiskabelse

Udfordringerne

Et medlemskab er ikke blot et produkt men en hel løsning på et problem. Det er sat sammen af elementer, som medlemmet over tid har behov for i forskellige doser. Derfor er det en krævende opgave at være sælger af medlemskaber. Det konkluderede Temagruppe for medlemschefer efter en debat om, hvad der virker i salgsarbejdet, læs mere her.  STABERG Nyhedsbrev 9 uge 43 2016 – Engagement sælger – endelig

 

Forening med succes? Hør hvordan de andre gør, og vær med til at debattere fredag den 17. juni ved Folkemødet. Nyhedsbrev juni 2016.

Det hele medlemskab 4x4

Form. Annette Nordstrøm, GL deltager og hun siger: ’Jeg glæder mig mest til at få gode ideer fra andre. Og til at blive udfordret, på det vi gør i GL. Det har altid optaget mig, hvad der virkeligt virker overfor medlemmerne’, fortsætter hun.

Adm. dir. Kim Høeg, Hjerteforeningen deltager er også, og han fortsætter: ’Det bliver rigtigt spændende at høre andre medlemsorganisationers kommentarer  og flere ideer til alt det nye, vi har sat i gang i Hjerteforeningen.

Begge er indledere ved  STABERG’s debat om ’Forening med succes – hvad virker og hvad virker ikke i foreningsarbejdet’. Ud over de to nævnte deltager formand Thomas Ehlers, FADL og foreningsdirektør Benedikte Kaalund, COOP. Fire meget forskellige medlemsorganisationer. Fire meget forskellige perspektiver og indgange til ’Det hele medlemskab – det hele menneske’ – noget til medlemmets hjerne, hjerte og fødder. Fire meget forskellige indledere og ikke mindst udfordrere.

Debatten forgår fredag den 17. juni kl. 8.45 i mødeteltet, F18, Sverigesvej, Allinge. Læs mere her

Om ‘ Det hele medlemskab – det hele menneske’ – teorierne er bl.a. baseret på disse artikler, læs her.


Kommer I nok ud til medlemmerne? Nyhedsbrev marts 2016.

Et det medlemmerne, der skal komme til jer? Eller er det jer i foreningen, der skal komme til medlemmerne? Svaret burde være ja til begge spørgsmål. Men mange foreninger oplever, at medlemmerne ikke kommer til foreningen. De bliver væk, kan selv eller vælger måske konkurrenten.

Aktører - omdømme - synlighed

Er det så jer, der kommer til medlemmerne? Spørger vi medlemmerne, siger de nej. Det viser de medlemsundersøgelser, jeg har set i nyere tid. Samstemmende peger undersøgelserne på, at det vil betale sig at arbejde målrettet med to vigtige parametre: synlighed og omdømme. Uanset om det er fagforeninger, brancheorganisationer eller andre interesseorganisationer.

Hvis bjerget ikke kommer til Mohammed, så må Mohammed komme til bjerget.

Jeg arbejder med flere foreninger, som har valgt aktivt at tage udfordringen med omdømme og synlighed op, læs om initiativerne her.. Ud til medlemmer?

 

Kan vi ’kuppe’ en strukturændring igennem? Nyhedsbrev november 2015.

Det spørgsmål fik jeg igen forleden dag, og det lød:

‘Kan vi gennemføre en hurtigere beslutningsproces? Vi overvejer at ændre den folkevalgte struktur. Behøver vi at involvere hele organisationen, drøfte udfordringerne med medlemmerne, høre deres forslag til, hvad der skal til, for at komme videre? Kan vi ikke nøjes med – sammen med direktionen – at skitsere en effektiv struktur, som bestyrelsen kan nikke til og lægge frem til beslutning på generalforsamlingen? Hurtigt, billigt og effektivt?’

Godt spørgsmål! Men anbefalingen er et NEJ

Læse hvorfor her…..‘Kuppe bestyrelsen?’