Hvornår skal bestyrelsen være med ‘inde over’?

I mit arbejde som facilitator for strategiprocesser i foreninger, får jeg ofte spørgsmålet om, hvor ‘stor’ en beslutning skal være, for at den kræver bestyrelsens opmærksomhed og beslutning.

Bestyrelsens forretningsorden omtaler sjældent hvem, der beslutter hvad i en foreningsledelse. Og litteratur om God governance og ledelse giver heller ikke et entydigt svar, men konkluderer kun: 

BESTYRELSEN LÆGGER DEN STRATEGISKE RETNING OG DIREKTIONEN IMPLEMENTERER

Det lyder såre enkelt, men i praksis er der dilemmaer.

Dilemma og en klar grænse?
Der er f. eks. situationer, hvor bestyrelsesmedlemmer synes, at de bør påvirke også mindre drøftelser og beslutninger i respekt for deres bagland, ligesom de gerne ser deres holdninger, deres baglands holdninger fremstå tydeligere i oplæg til bestyrelsens beslutning. Beslutningsoplæg udarbejdes typisk af direktion og ansatte,  

En klar grænse ville lette arbejdet, men det er ikke altid muligt i praksis. 

Artiklen ‘Distinguising Governance from Management’, fra Great Boards, 2008 går tættere på. Den viser 7 guidlines, som en bestyrelse kan følge for at vurdere, om en beslutning hører til bestyrelsens eller til direktionens ansvar. 

Jeg synes, at de 7 generelle tommelfingerregler i artiklen er meget relevante også for en medlemsvalgt bestyrelse.
 

7 tommelfingerregler
De 7 spørgsmål til bestyrelsens og direktionens overvejelse er:

1. Vedrører beslutningen foreningens mission – kerneforretningen?
Hvis et emne berører forenings eksistensgrundlag, kræver det bestyrelsens ubetingede opmærksomhed.  Kerneforretningen kommer først, men alligevel kan der opstå dilemmaer. Hvis kerneforretningen bliver så dyr, at den er på vej til at sætte økonomien over styr, så skal bestyrelsen agere rettidigt og tilstrækkeligt.

2. Handler det om fremtiden?
Bestyrelsen bør altid tænke 3 – 5 år frem. Så selv om beslutningen kan sættes i værk nu, så skal sagen vedrøre foreningens virke på langt sigt, for at den hører til bestyrelsens bord.

3. Stor beslutning, ja – men hvor stor?
Jo større beslutning, jo mere effekt og jo flere følger, den vil få for foreningens virke, desto mere bør bestyrelsen involvere sig for at bevare overblik over konsekvenserne. Nævnte artikel vover at give et fingerpeg i retningen af, hvad en stor beslutning er. En beslutninger stor, hvis den drejer sig om mere end 10 pct. af foreningens aktivitet/omsætning. 

4. Er en politisk beslutning nødvendig?
Hvis sagen konflikter med eksisterende politiker, etiske regelsæt eller bestyrelsens eget kodeks, eller hvis den handler om at påvirke ny lovgivning politisk, så bør bestyrelsen være involveret.

5. Lyser en rød lampe?
Det er direktionens opgave at markere, hvis en uheldig udvikling gentager sig, hvis noget er på kanten af loven, hvis medlemmer er kritiske, hvis deres særinteresser afviger voldsomt fra den politiske linje, osv. Er der en blinkende rød lampe, så bør bestyrelsen fokusere på, om direktionen har taget de nødvendige foranstaltninger til at rette op på tingene.

6. Har vi samfundets attention? 
Hvis medierne, regeringen eller, andre organisationer er optaget af en af foreningens sager, så bør bestyrelsen også være optaget af sagen og sørge for, at gå proaktivt ind i den. Det bør være en del af foreningens kommunikationsstrategi.

7. Efterspørger direktionen bestyrelsens opbakning? 
Hvis direktionen spørger bestyrelsen til råds, så bør bestyrelsen altid være klar til at drøfte og sparre og evt. beslutte.
 

Det er formandens opgave
Det er formandens opgave at holde bestyrelsens drøftelse på det strategiske plan, og sikre at bestyrelsen ikke begynder at beslutte/blande sig i driften. Der kan dog være situationer, hvor bestyrelsen ønsker at være tæt på den daglige drift, fx i krisetider, men den bør trække sig tilbage, så snart det er muligt.

Struktur på møderne og god information fra direktionen før møderne giver mere tid til de strategiske overvejelser. Sammensætningen af bestyrelsen, inkl. de nødvendige forskellige kompetencer, fremmer også bestyrelsens evne til at holde sig på et strategisk plan. 

Jeg vurderer, at mange bestyrelser vil have gavn af at tale om ansvar, roller og opgaver for bestyrelsen som enkeltpersoner og som team. Det hører naturligt til, når bestyrelsen drøfter forretningsordenen eller evt. gennemfører den årlige evaluering af bestyrelsesarbejdet.


Temagruppe for formænd drøfter artiklen på det første møde i 2020.