Kodeks for ledelse

Kodeks for ledelse

Et er strategi, et andet er at få den til at virke. Det sidste kan et kodeks for ledelse hjælpe med.

Formålet med at have et ‘kodeks for ledelse’ i en forening er ene og alene at lette bestyrelsesarbejdet for både formand og bestyrelsesmedlemmer. Primært fordi bestyrelse og organisation med kodekset har en fælles holdning til, hvad et godt bestyrelsesarbejde er i denne specifikke organisation med denne specifikke strategi, og hvordan ledelse udføres.

Det er bestyrelsen selv, som udarbejder kodeks. Ud fra et overblik over hvad foreningen laver og de fremtidige strategiske fokusområder, drøfter bestyrelsen deres fremtidige ledelse. Dvs, ansvar, opgaver og roller  og beskriver, hvad der generelt skal til, for at de kan leve op til det.

De fleste landsdækkende foreninger har organiseret sig i et repræsentativt demokrati, og medlemmerne udøver deres ejerindflydelse via lokal- og regionsbestyrelser og videre op i hovedbestyrelsen.

I udviklingen af kodeks for ledelse er det grundideen at så vidt muligt alle niveauer i den folkevalgte organisation  kommer igennem en debat om:

  • Hvad laver vi – i fremtiden og hvorfor?
  • Hvad er god ledelse her?
  • Hvordan bør medlemmerne mærke den gode ledelse?
  • Hvad er vores generelle og specifikke opgaver fremover?
  • Hvordan vil vi sikre et fornuftigt generationsskifte og en nødvendig fornyelse?

Debatten inddrager foreningens ambitioner og dens strategi. Bestyrelsen skal dog ikke opfinde den dybe tallerken selv, idet vi undervejs ser på hvordan andre har grebet opgaven an.

En foreningsbestyrelse har det samme ansvar som en andre bestyrelser, fx. selskabsbestyrelser – og det er ansvaret for  økonomi og udvikling. Men den har også et ansvar for at være lydhør og være i vedvarende dialog med medlemmerne.Det medfører også en opgave med at vinde gehør hos medlemmerne for den nødvendige udvikling af organisationen, så den matcher samfundets krav og fremtidens medlemmer. Det kræver et samlet sæt af specifikke faglige og personlige kompetencer.

Organisationen får med STABERG en ekstra hånd i en travl tid. En hjælp, som er uvildig og kan få øje på eventuelle blinde pletter i organisationen. En der kan stille de rigtige spørgsmål og en, der selv har mange års erfaring i medlemsorganisationer med at holde fokus på forretning og værdi for medlemmer. Ring og få et  tilbud på forløbet – Helle Staberg 61307051.